شیوه نامه جشنواره

شيوه نامه دوازدهمين دوره جشنواره مهارت¬هاي هنري شاخه كاردانش
( سال تحصيلي 97- 96)


نظر به نقش شاخه كاردانش در توسعه فرهنگ كار و ترويج مهارت هاي شغلي و با توجه به لزوم برگزاري برنامه هاي مستمر به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان در تقويت بنيه علمي و كاربردي خود و همچنين ارتقاء سطح كيفي آموزش هاي مهارتي در بالابردن دانش و روحيه نوآوري هنرجويان و نيز ارج نهادن به ارزش هاي فرهنگي و هنري ايران زمين، پيرو شيوه نامه 68/8015/440 مورخ 11/9/81 و بخشنامه شماره 68/9374/440مورخ 5/9/84 و با استفاده از اعتبارات كيفيت بخشي معاونت آموزش متوسطه "يازدهمين دوره جشنواره مهارت هاي هنري هنرستان هاي كاردانش" با رعايت موارد ذيل برگزار مي شود.
در اين جشنواره، هنرجويان محترم رشته‌هاي هنري هنرستان¬هاي كاردانش مي توانند در رشته¬ها و زمينه‌هايي كه هر سال با توجه به شرايط و برنامه ريزي‌ آموزشي تعيين مي¬شوند، با ارائه آثار برگزيده‌ي خود شركت كنند.
o مراحل جشنواره از رقابت‌هاي كلاسي ميان هنرجويان و با راهنمايي و نظارت مسئولان هنرستان آغاز شده و با گذر از سطح ناحيه و شهرستان به مرحله استاني وارد مي شود و سپس با داوري مرحله كشوري كه در آن نفرات برتر در هر رشته و زمينه انتخاب مي¬شوند به پايان خواهد رسيد.
این جشنواره بعد از حصول نتیجه می¬تواند به تشکیل دوره های باز آموزی، نوسازی و بهسازی تجهیزات و نحوه جذب هنر جو در رشته های مختلف کاردانش کمک نماید.
از اين رو شيوه نامه اجرايي اين دوره از جشنواره كه صرفا براي هنرجويان هنرستانهاي كاردانش برگزار خواهد شد، به شرح ذيل اعلام مي گردد.


1- مراحل جشنواره:
نظر به اينكه برگزاري جشنواره با اهداف و انگيزه هاي آموزشي و پرورش استعداد و قوه خلاقه هنرجويان برنامه‌ريزي شده است و توجه به نحوه‌ي دقیق اجراي هر يك از سطوح باعث افزایش انگیزه روحي و عاطفي و پررنگ شدن ارزش‌هاي اين برنامه در بين شركت كنندگان خواهد شد، لذا مي بايست مجريان و ناظران محترم در اجراي هر يك از اين سطوح نهايت دقت و حساسيت در بخش داوري آثار و ارزيابي آنان داشته باشند.
1-1- جشنواره در مرحله شهرستان و منطقه :
اعضاء كميته اجرايي :
- رئيس اداره ( رئیس کمیته)
- معاون آموزشي ( قائم مقام کمیته )
- كارشناس آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش (دبیر کمیته )
- يك الي دو نفر از مديران هنرستان¬هاي ذيربط ( عضو کمیته)
- دو هنر آموز مجرب و متخصص در رشته هاي هنري کاردانش ( عضو کمیته)

وظايف كميته اجرايي:
- اطلاع رساني به هنرآموزان و هنرجويان رشته هاي هنری؛
- تمهيد مقدمات در راستاي ثبت نام متقاضيان و گردآوري آثار آنان؛
- تشكيل هيأت داوران؛
- نظارت بر داوري آثار؛
- حصول اطمينان از حقوق مالكيت معنوي آثار ارسالي توسط هنرجويان و تکمیل فرم تعهدنامه (تایید شده توسط هنر آموز و مدیر واحد آموزشی) ؛
- ارسال آثار منتخب به كميته اجرايي استان؛
- تقدير از منتخبين در مرحله شهرستان؛


در اين مرحله از جشنواره كه به آثار هنرجويان هنرستان هاي كاردانش اختصاص دارد، كميته‌ اجرايي شهرستان و منطقه با نظارت رياست محترم اداره و با بكارگيري توانايي‌ها و امكانات موجود ديگر سازمان¬هاي مرتبط در شهرستان، مي¬توانند به مناسبت¬هاي ‌گوناگون ملي و مذهبي اقدام به برگزاري اين سطح از جشنواره نموده و داوري آثار را براي انتخاب برگزيدگان رشته‌هاي مورد نظر در كنار اين مراسم انجام دهد و با برپايي نمايشگاهي از آثار هنرجويان رشته‌هاي گوناگون هنري سبب تشويق شركت كنندگان شود. و ضمناً آثار برگزيده شده را به همراه مشخصات كامل هر اثر به واحد مربوط در اداره كل آموزش و پرورش استان خود ارسال نمايد.
ملاك تعيين نفرات منتخب در هر استاندارد يا رشته مهارتي در واحد آموزشي يا منطقه، كسب بالاترين نمره عملي (ارزيابي اثر) و نظري (مصاحبه علمي) مي باشد.
- در هريك از عناوين رشته هاي اعلام شده براي جشنواره در مرحله شهرستان، يك نفر انتخاب و به مرحله استاني راه مي يابد.
تبصره 1 : در صورتي كه نمره نهايي دو يا چند هنرجو در مرحله واحد آموزشي و منطقه در هر رشته مساوي باشد، هنرجويي كه داراي نمره بالاتري در بخش عملي مي باشد، انتخاب خواهد شد. و در صورتي كه نمره دو يا چند هنرجو در همه بخش ها شرايط يكساني داشته باشند، مي بايست به قيد قرعه نفر برگزيده انتخاب شود.
تبصره 2 : به طور معمول در مرحله استاني براي هر استاندارد يا رشته مهارتي صرفاً دو نفر( اعم از دختر يا پسر) به عنوان نفرات برگزيده انتخاب و به مرحله كشوري معرفي خواهند شد، اما نظر به اينكه توسعه و ترويج رشته هاي هنري يكي از اهداف جشنواره مي باشد، در برخي از رشته هاي هنري تعداد هنرجويان منتخب متغير خواهد بود كه در توضيحات هر يك از رشته هاي جشنواره، تعداد نفرات ذكر خواهد شد.
2-1- جشنواره در مرحله استان:
اعضاء كميته اجرايي استان:
- مديركل (رئیس کمیته) ؛
- معاون آموزش متوسطه ( قائم مقام کمیته) ؛
- معاون توسعه مديريت و پشتيباني؛
- رئيس اداره فني و حرفه اي و كاردانش (دبیر کمیته) ؛
- رئيس اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشي؛
- کارشناس مسئول آموزش کاردانش (عضو کمیته) ؛
- دو نفر كارشناس هنر (سرگروه آموزشي رشته هاي هنر كاردانش استان) و (يك نفر هم هنرآموز رشته هاي هنر كاردانش باشد) به عنوان مشاوران هنري و عضو کمیته ؛

وظايف كميته اجرايي استان:
- ارسال دستورالعمل و اطلاع رساني در سطح استان؛
- تمهيد مقدمات براي ثبت نام متقاضيان؛
- تعیین حداکثر دو هنرستان جهت جمع آوری آثار هنری ( مربوط به شركت كننده گان ) ؛
- نظارت بر اجراي جشنواره در سطح شهرستان و منطقه؛
- تشكيل هيأت داوران مرحله استاني؛
- اجراي جشنواره در سطح استان؛
- نظارت بر داوري آثار مرحله استاني؛
- حصول اطمينان از حق مالكيت مادي و معنوي آثار ارسالي توسط هنرجويان و تکمیل فرم تعهد تأیید شده توسط هنر آموز و مدیر واحد آموزشی و اولياء هنرجو؛*
- ارسال آثار منتخب به ستاد مركزي جشنواره مرحله كشوري؛
- تقدير شايسته از منتخبين در مرحله استان؛

كميته اجرايي جشنواره استاني ضمن نظارت بر برنامه‌ريزي و اجراي جشنواره در سطح شهرستان‌ و مناطق تحت پوشش خود، با تشكيل كميته داوران استاني ، آثار ارسالي از شهرستان ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و در هر رشته و زمينه¬ نفرات برگزيده خود را تعيين و علاوه برثبت نام آنها از طريق سايت جشنواره ، فهرست اسامي شركت كنندگان، فرم مشخصات تايپ شده، عكس، سوابق تحصيلي هنرجويان منتخب را به همراه تصاوير ديجيتالي آثار آنان (به صورت لوح فشرده) به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند ( طبق جدول زمانبندي پيوست).
آزمون استاني بين نفرات اول مناطق/ شهرستان و نواحي آموزش و پرورش استان در هر رشته يا استاندارد در دو بخش به شرح ذيل برگزار مي شود.
1- ارزيابي و داوري اثر (70 درصد امتياز)
2- آزمون عملي و مصاحبه علمي (30 درصد امتياز)

- ملاك تعيين نفرات برگزيده هنرجويان در مرحله استاني كسب بالاترين نمره از مجموع نمرات ( ارزيابي اثر، آزمون عملي استاندارد يا رشته مهارتي و مصاحبه علمي) خواهد بود.

- چنانچه جمع نمره نهايي هنرجويان برگزيده ( در هر استاندارد آموزشي يا رشته مهارتي ) 70 درصد كل امتياز باشد، مي¬توانند به مرحله كشوري معرفي شوند.

توجه: در هر استاندارد يا رشته مهارتي در مرحله استاني دو نفر به مرحله كشوري معرفي مي شوند. كه پس از داوري مرحله اول كشوري (مشروط به كسب حداقل 70 درصد امتياز) امكان حضور يك يا هر دو آنان در جشنواره كشوري اعلام خواهد شد.
تبصره 3 : براي حضور هنرجويان منتخب استاني در مرحله كشوري جشنواره مهارت هاي هنري، شرط معدل نياز نمي باشد.
تذكر1: در صورت نداشتن شركت كننده در يك زمينه، افزايش سهميه استان در زمينه يا رشته هاي ديگر امكان پذير نخواهد بود.
تذكر2: داوري آثار بر اساس تصاوير ارسالي استان از طريق سايت جشنواره (كه آدرس آن متعاقباً اعلام خواهد شد) توسط داوران ستاد مركزي جشـــنواره انجام مي¬شود و نفرات برگزيده هر رشته را مشخص و به استان جهت اعزام برگزيدگان به مرحله كشوري اعلام خواهد شد. بديهي است مهلت ارسال آثار محدود و به زمان تعيين شده خواهد بود و امكان ارسال آن پس از اتمام زمان تعيين شده وجود نخواهد داشت.
تذكر3: مشخصات و تعداد تصاوير مورد نياز براي هر اثر در هر رشته، در جدول مشخصات و موضوعات جشنواره ذكر خواهد شد. لذا براي عكسبرداري از آثار به آن موارد توجه شود.
تذكر4: بديهي است كيفيت تصاوير ديجيتالي آثار برداوري آنها تاثير خواهد داشت؛ لذا عكسبرداري از آثار را به افراد متخصص و آگاه واگذار كنيد.
تذكر5: مدیر واحد آموزشی عنایت نموده از ارسال آثاری که طي سنوات قبل در جشنواره شرکت داشته¬اند ممانعت بعمل آورد.يادآوري: اداره فني و حرفه¬اي و كاردانش استان موظف است:
1- تمهيدات لازم براي اعزام نفرات برگزيده¬ي هنرجويي و استان و نيز ارسال اصل آثار برگزيدگان به محل برگزاري جشنواره مرحله كشوري را فراهم آورد.
2- اطمينان از حقوق مالكيت معنوي آثار ارسالي توسط هنرجويان و تکمیل فرم تعهد تایید شده توسط هنرآموز و مدیر واحد آموزشی .
3- به منظور تشويق و ترغيب هنرجويان برگزيده و هنرآموزان مرتبط آنان در مراحل استاني و كشوري، پس از اتمام جشنواره با برگزاري نمايشگاهي از آثار شركت كنندگان و برگزيدگان در استان خود، از آنان قدرداني شود.
4- جمع آوري آمار و مشخصات كل هنرجويان شركت كننده در جشنواره و هنرآموزان مرتبط آنان در مراحل شهرستان و استان و ارسال آن به كميته كنترل و نظارت بر جشنواره*
5- ارتباط مداوم با سايت جشنواره مهارتهاي هنري و كسب اطلاعات لازم از طريق آن سايت


* نظر به اينكه مديريت، كنترل و برنامه ريزي سايت جشنواره مهارت هاي هنري در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي است، لذا اطلاعات مربوط به فرمت جداول آمار، آدرس و زمان ارسال آمار و اطلاعات هنرجويان و هنرآموزان، متعاقباً پس از هماهنگي با آن استان و از طريق سايت جشنواره اعلام خواهد شد.


3-1- جشنواره در مرحله كشوري:
در اين مرحله نيز با برپايي نمايشگاه از آثار برگزيدگان كشوري، امكان بازديد عمومي از دستاوردهاي آموزش هنري در شاخه¬ كاردانش فراهم خواهد گرديد و در كنار آن نيز امكان آشنايي و رويارويي با شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگون در آفرينش آثار هنري براي برگزيدگان كشوري و بازديدكنندگان گرامي ميسر خواهد شد.
به منظور فراهم آوردن امكان سنجش، داوري و ارزيابي دقيق‌تر آثار، شيوه داوري آثار براساس شاخص¬هاي ذاتي هر رشته تعريف مي¬شود و افزون بر آن براي هنرجويان برگزيده پروژه عملي نيز پيش بيني شده است.
1-3-1- وظايف ستاد اجرايي مرحله كشوري:
ستاد اجرايي مرحله كشوري تحت نظارت دبير جشنواره ، با تشكيل كميته هاي : تبليغات، آزمون، اسكان، حراست و پشتيباني فعاليت خود را در قالب برنامه هاي ذيل شروع مي نمايد:
- هماهنگي با ستاد مركزي مسابقات و جشنواره هنر دفتر كاردانش؛
- برنامه ريزي، اطلاع رساني و انجام امور تبليغاتي لازم (چاپ پوستر، بروشور، .... و انعکاس از طریق رسانه ملی)؛
- تمهيد مقدمات و امكانات اجرايي جهت برگزاري مراحل داوري آثار توسط هيأت داوران كشوري؛
- جمع بندي نتايج داوري آثار و اطلاع رساني به استان هاي مربوط؛
- تمهيد مقدمات و تأمين امكانات اجراي مراحل دوگانه داوري و برگزاري پروژه عملي خاص هنرجويان برگزيده كشوري و اسكان داوران، كارشناسان، مجريان و مدعوين و ... ؛
- برگزاري نمايشگاه از آثار هنرجويان برگزيده كشوري، طي روزهاي برگزاري جشنواره؛
- چاپ و انتشار كتاب جشنواره حاوي آثار برگزيده از هنرجويان در مرحله كشوري و گزارش مختصر جشنواره؛
- پذيرش و اسكان هنرجويان، همراهان وكارشناسان و مدعوين ستادي؛
- اجراي افتتاحيه و اختتاميه؛


2- شرايط و ضوابط شركت كنندگان:
1-2- شرايط هنرجويان :
- اين جشنواره در بين هنرجويان هنرستانهاي شاخه كاردانش برگزار مي شود .
- براساس جدول عناوين رشته¬هاي هنري، هنرجويان رشته¬هاي هنر شاخه‌هاي كاردانش (هنرستان‌هاي دولتي و غير دولتي/ وابسته) مي¬توانند در يكي از زمينه هاي تعيين شده‌ مرتبط با رشته تحصيلي خود شركت كنند.
تذكر5 : هر هنرجو صرفاً مي¬تواند با يك اثر و در يك زمينه مرتبط با رشته تحصيلي خود در جشنواره شركت كند.

2-2- پروژه عملي و مصاحبه علمي ويژه هنرجويان در مرحله كشوري و انتخاب نفرات برتر:
 در مرحله كشوري از هنرجويان شركت كننده افزون بر داوري، پروژه عملي و مصاحبه علمي نيز گرفته خواهد شد.
 پروژه عملي صرفاً براي ارزيابي مهارت و توانايي عملي هنرجويان خواهد بود و شامل مواد درسي ديگر در رشته تحصيلي ايشان نمي¬شود.

تذكر6: پروژه عملي اين امكان را به هنرجويان مي دهد تا به هيأت داوران اثبات نمايند، اثر ارسالي متعلق به آنان بوده و توانايي اجراي مجدد آن را خواهند داشت. لذا چنانچه هيأت داوران تشخيص دهند كه هنرجو از توانايي¬هاي لازم و مطلوب در حد تكنيك و مهارت¬هاي بكار رفته در اثر ارسالي برخوردار نيست، هنرجو را از دور رقابت حذف خواهند نمود.

نظر به اينكه داوري آثار مرحله كشوري در نيمه اول ارديبهشت ماه انجام خواهد شد، ضروري است استان¬ها با توجه به جدول زمان بندي شده ارائه شده، مقدمات برگزاري جشنواره مهارتهاي هنري را از مرحله منطقه تا مرحله كشوري را فراهم آورده و دبيرخانه مركزي را در هرچه بهتر برگزار نمودن مرحله كشوري ياري نمايند. 


تعداد بازدید این صفحه :5565
تاریخ انتشار صفحه : 1397/01/19
همه حقوق برای دبیرخانه نرم افزاری جشنواره مهارتهای هنری کاردانش - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی - محفوظ می باشد. ©
1397